4 loại số trong tiếng Anh bé nhất định phải biết! 

1.078 lượt xem

Số trong tiếng Anh là một trong những kiến thức quan trọng mà các bé cần phải nắm vững. Chính vì thế, ba mẹ hãy tham khảo 4 loại số trong tiếng Anh bé nhất định phải biết nhé! 

1. Số đếm trong tiếng Anh

Số đếm (Cardinal Numbers)  để biểu thị số lượng

 Ví dụ: “There are 2 trees in the yard” (Có 2 cái cây trong sân). 

4-loai-so-trong-tieng-Anh-be-nhat-dinh-phai-biet

1.1. Cách đọc và phiên âm số đếm cơ bản từ 1-100

SốSố đếm (Cardinal Numbers)Phiên âm 
1One/wʌn/
2Two/tu/
3Three/θri/
4Four/fɔr/
5Five/faɪv/
6Six/sɪks/
7Seven/ˈsɛvən/
8Eight/eɪt/
9Nine/naɪn/
10Ten/tɛn/
11Eleven/ɪˈlɛvən/
12Twelve/twɛlv/
13Thirteen/θɜr ˈtin/
14Fourteen/fɔrˈtin/
15Fifteen/fɪf ˈtin/
16Sixteen/sɪks ˈtin/
17Seventeen/sɛvənˈ tin/
18Eighteen/eɪ ˈtin/
19Nineteen/naɪnˈtin/
20Twenty/ˈtwɛn ti/
21Twenty-One/ˈtwɛn ti wʌn/
22Twenty-Two/ˈtwɛn ti tu/
23Twenty-Three/ˈtwɛn ti θri/
24Twenty-Four/ˈtwɛn ti fɔr/
25Twenty-Five/ˈtwɛn ti faɪv/
26Twenty-Six/ˈtwɛn ti sɪks/
27Twenty-Seven/ˈtwɛn ti ˈsɛvən/
28Twenty-Eight/ˈtwɛn ti eɪt/
29Twenty-Nine/ˈtwɛn ti naɪn/
30Thirty/ˈθɜr ti/
31Thirty-One/ˈθɜr ti wʌn/
32Thirty-Two/ˈθɜr ti tu/
33Thirty-Three/ˈθɜr ti θri/
34Thirty-Four/ˈθɜr ti fɔr/
35Thirty-Five/ˈθɜr ti faɪv/
36Thirty-Six/ˈθɜr ti sɪks/
37Thirty-Seven/ˈθɜr ti ˈsɛvən/
38Thirty-Eight/ˈθɜr ti eɪt/
39Thirty-Nine/ˈθɜr ti naɪn/
40Forty/ˈfɔː ti/
41Forty-One/ˈfɔː ti wʌn/
42Forty-Two/ˈfɔː ti tu/
43Forty-Three/ˈfɔː ti θri/
44Forty-Four/ˈfɔː ti fɔr/
45Forty-Five/ˈfɔː ti faɪv/
46Forty-Six/ˈfɔː ti sɪks/
47Forty-Seven/ˈfɔː ti ˈsɛvən/
48Forty-Eight/ˈfɔː ti eɪt/
49Forty-Nine/ˈfɔː ti naɪn/
50Fifty/ˈfɪf ti/
51Fifty-One/ˈfɪf ti wʌn/
52Fifty-Two/ˈfɪf ti tu/
53Fifty-Three/ˈfɪf ti θri/
54Fifty-Four/ˈfɪf ti fɔr/
55Fifty-Five/ˈfɪf ti faɪv/
56Fifty-Six/ˈfɪf ti sɪks/
57Fifty-Seven/ˈfɪf ti ˈsɛvən/
58Fifty-Eight/ˈfɪf ti eɪt/
59Fifty-Nine/ˈfɪf ti naɪn/
60Sixty/ˈsɪks ti/
61Sixty-One/ˈsɪks ti wʌn/
62Sixty-Two/ˈsɪks ti tu/
63Sixty-Three/ˈsɪks ti θri/
64Sixty-Four/ˈsɪks ti fɔr/
65Sixty-Five/ˈsɪks ti faɪv/
66Sixty-Six/ˈsɪks ti sɪks/
67Sixty-Seven/ˈsɪks ti ˈsɛvən/
68Sixty-Eight/ˈsɪks ti eɪt/
69Sixty-Nine/ˈsɪks ti naɪn/
70Seventy/ˈsɛvən ti/
71Seventy-One/ˈsɛvən ti wʌn/
72Seventy-Two/ˈsɛvən ti tu/
73Seventy-Three/ˈsɛvən ti θri/
74Seventy-Four/ˈsɛvən ti fɔr/
75Seventy-Five/ˈsɛvən ti faɪv/
76Seventy-Six/ˈsɛvən ti sɪks/
77Seventy-Seven/ˈsɛvən ti ˈsɛvən/
78Seventy-Eight/ˈsɛvən ti eɪt/
79Seventy-Nine/ˈsɛvən ti naɪn/
80Eighty/ˈeɪ ti/
81Eighty-One/ˈeɪ ti wʌn/
82Eighty-Two/ˈeɪ ti tu/
83Eighty-Three/ˈeɪ ti θri/
84Eighty-Four/ˈeɪ ti fɔr/
85Eighty-Five/ˈeɪ ti faɪv/
86Eighty-Six/ˈeɪ ti sɪks/
87Eighty-Seven/ˈeɪ ti ˈsɛvən/
88Eighty-Eight/ˈeɪ ti eɪt/
89Eighty-Nine/ˈeɪ ti naɪn/
90Ninety/ˈnaɪn ti/
91Ninety-One/ˈnaɪn ti wʌn/
92Ninety-Two/ˈnaɪn ti tu/
93Ninety-Three/ˈnaɪn ti θri/
94Ninety-Four/ˈnaɪn ti fɔr/
95Ninety-Five/ˈnaɪn ti faɪv/
96Ninety-Six/ˈnaɪn ti sɪks/
97Ninety-Seven/ˈnaɪn ti ˈsɛvən/
98Ninety-Eight/ˈnaɪn ti eɪt/
99Ninety-Nine/ˈnaɪn ti naɪn/
100One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/

1.2. 4 cách dùng số đếm trong tiếng Anh

 • Đếm số lượng

I have two flowers. (Tôi có 2 bông hoa.)

My family has four people. (Gia đình tôi có 4 người.)

 • Số điện thoại

My phone number is zero-nine-one-two, nine-five-four, four-seven-three. (Số điện thoại của tôi 0912.954.473)

 • Độ tuổi

I am twenty-four years old. (Tôi 24 tuổi.)

 • Biểu thị năm

My father was born in nineteen sixty-five. (Anh ấy sinh năm 1965.) 

2. Các loại số đếm lớn trong tiếng Anh

Với số đếm trong tiếng Anh, dấu phẩy được dùng để phân tách các nhóm có ba chữ số. 

 •  100 = One hundred
 • 1,000 = One thousand 
 • 10,000 = Ten thousand
 • 100,000 = One hundred thousand
 • 1,000,000 = One million.

Với những số phức tạp, hãy chia nhỏ chúng thành các đơn vị hàng nghìn, trăm, chục và sử dụng cách đếm như ở trên.

Khi một số cần kết hợp giữa từ hàng trăm trở lên với hàng đơn vị hoặc hàng chục, ta thêm “And” trước hàng đơn vị hoặc hàng chục. 

 • 105 – One hundred and five
 • 1,297 – One thousand, two hundred and ninety seven
 • 3,028 – Three thousand and twenty eight
4-loai-so-trong-tieng-Anh-be-nhat-dinh-phai-biet

3. Số thứ tự trong tiếng Anh

3.1. Quy tắc để chuyển số đếm thành số thứ tự

 •  Thêm “th” vào sau số đếm 

six → sixth

eight → eighth

eleven → eleventh

 •  Số đếm có tận cùng với “y” + “th”, thì chuyển thành “ieth” khi viết số thứ tự

eighty → eightieth

twenty → twentieth

forty → fortieth

3.2. Lưu ý

 • Số thứ tự kết thúc là số 1 như: 1st, 21st, 31st,… được viết là first, twenty first, thirty first,… Tuy nhiên 11th được viết là eleventh.
Cách viếtSố thứ tựPhiên âm
1stFirst/ˈfɝːst/
11thEleventh/ɪˈlev.ənθ/
21stTwenty-first/ˌtwen.tiˈfɜːst/
31stThirty-first/ˈθɜrdi fɜrst/
41stForty-first/ˈfɔrti fɜrst/
51stFifty-first/ˈfɪfti fɜrst/
 • Số kết thúc là số 2 như: 2nd, 22nd, 32nd,… được viết là second, twenty second, thirty second,… Tuy nhiên 12th sẽ được viết là twelfth.
Cách viếtSố thứ tựPhiên âm
2ndSecond/ˈsek.ənd/
12thTwelfth/twelfθ/
22ndTwenty-second/ˈtwɛnti ˈsɛkənd/
32ndThirty-second/ˈθɜrdi ˈsek.ənd/
42ndForty-second/ˈfɔrti ˈsek.ənd/
52ndFifty-second/ˈfɪfti ˈsek.ənd/
 • Số kết thúc là số 3 như: (3rd, 23rd, 33rd,…) được viết là third, twenty third, thirty third,… Tuy nhiên, 13th được viết là thirteenth.
Cách viếtSố thứ tựPhiên âm
3rdThird/θɜːd/
13thThirteenth/θɜːˈtiːnθ/
23rdTwenty-third/twelfθ ˈθɜːd/
33rdThirty-third/ˈθɜrdi θɜːd/
43rdForty-third/ˈfɔrti θɜːd/
53rdFifty-third/ˈfɪfti θɜːd/
83rdEighty-third/ˈeɪti θɜːd/
93rdNinety-third/ˈnaɪnti θɜːd/
 • Số kết thúc là số 5 
Cách viếtSố thứ tựPhiên âm
5thFifth/fɪfθ/
15thFifteenth/ˌfɪfˈtiːnθ/
25thTwenty-fifth/ˌtwen.tiˈ fɪfθ/
35thThirty-fifth/ˈθɜrdi fɪfθ/
45thForty-fifth/ˈfɔrti fɪfθ/
55thFifty-fifth/ˈfɪfti fɪfθ/
85thEighty-fifth/ˈeɪti fɪfθ/
95thNinety-fifth/ˈnaɪnti fɪfθ/
 • Số kết thúc là số 9 như: 9th, 29th, 39th,… được viết là ninth, twenty ninth, thirty ninth,… Tuy nhiên 19th được viết là nineteenth.
Cách viếtSố thứ tựPhiên âm
9thNinth/naɪnθ/
19thNineteenth/ˈnaɪnˈtinθ/
29thTwenty-ninth/ˈtwɛn ti naɪnθ/
39thThirty-ninth/ˈθɜrdi naɪnθ/
49thForty-ninth/ˈfɔrti naɪnθ/
59thFifty-ninth/ˈfɪfti naɪnθ/
89thEighty-ninth/ˈeɪti naɪnθ/
99thNinety-ninth/ˈnaɪnti naɪnθ/
 • Số tròn chục kết thúc bằng “ty” như twenty, thirty,… khi chuyển sang số thứ tự sẽ bỏ “y”, thay bằng “ie” và thêm “th”: 

twenty, thirty,… →  twentieth, thirtieth,…

4. Phân số trong tiếng Anh

 • Tử số là số có 1 chữ số và mẫu số dưới 2 chữ số:

Tử số đọc như số đếm, mẫu số đọc theo số thứ tự

Khi viết tử số và mẫu số có thêm dấu gạch ngang

 • Tử số có 2 chữ số trở lên, mẫu số có 3 chữ số trở lên:

Tử số đọc như số đếm, mẫu số đọc từng số như số đếm

Thêm “over” vào giữa tử số và mẫu số 

 • Ngoại lệ: 

1/2 :one half (không dùng “one second”)

1/4, 2/4, 3/4 :đọc là one/two/three quarter

(Tuy nhiên, đọc “one fourth”, “two fourths” or “three fourths” vẫn được chấp nhận).

Để bé có thể dễ dàng học hỏi và thích thú hơn với các số, ba mẹ hãy tham khảo các bài hát về số để kích thích sự ham học của các con. Trên đây là 4 loại số trong tiếng Anh bé nhất định phải biết, hy vọng những chia sẻ của Babilala sẽ mang đến những kiến thức hữu ích cho bé!

Bài viết liên quan
60 từ vựng tiếng Anh hoa quả thông dụng, bé nào cũng cần biết

60 từ vựng tiếng Anh hoa quả thông dụng, bé nào cũng cần biết

Hoa quả là chủ đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày và trong giao tiếp tiếng Anh. Đây cũng là chủ đề được các bạn nhỏ rất ưa thích và có thể được sử dụng nhiều. Cùng Babilala điểm danh 60 từ vựng tiếng Anh hoa quả thông dụng mà bé nào cũng cần […]
4 cách đọc số đếm tiếng Anh đơn giản và hiệu quả nhất cho bé

4 cách đọc số đếm tiếng Anh đơn giản và hiệu quả nhất cho bé

Số đếm tiếng Anh là kiến thức cơ bản mà người học tiếng Anh nào cũng đều phải biết. Dưới đây là 4 cách đọc số đếm tiếng Anh đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả! Nội dung chínhI. Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 100II. Cách đọc số 0 trong tiếng AnhIII. 4 […]
100+ từ vựng tiếng Anh về con vật đầy đủ và hay nhất

100+ từ vựng tiếng Anh về con vật đầy đủ và hay nhất

Thế giới động vật luôn là chủ đề được các bé vô cùng yêu thích. Để các bé có thể ghi nhớ và nắm bắt được tên các con vật trong tiếng Anh, ba mẹ hãy cùng Babilala điểm qua 100+ từ vựng tiếng Anh về con vật đầy đủ và hay nhất nhé! Nội […]
60+ từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập ai cũng phải biết

60+ từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập ai cũng phải biết

Đồ dùng học tập luôn là những “người bạn” gắn bó với mỗi học sinh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết tên gọi bằng tiếng Anh của những “người bạn” ấy. Cùng Babilala tổng hợp 60+ từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập ai cũng phải biết nhé! Nội dung chính1. […]
Đăng ký nhận tư vấn
Cam kết hoàn 100% học phí nếu con không tiến bộ