FORM NHẬP SỐ COMMENT INBOX TỪ CONTENT KOL

Phần Note nhập như sau: Ví dụ link LDP là: http://ldp.to/UYENTT01_KOL_MCANHTHO => Nhập vào note: UYENTT01_KOL_MCANHTHO